Products

>

>

Hand Skimmer

5/5

Hand Skimmer กระชอนแบบแบนสำหรับใช้ตักเศษสิ่งสกปรกในสระว่ายน้ำ ด้ามอลูมิเนียมโดย HAYWARD

Application

ใช้สำหรับช้อน ตัก ใบไม้ หรือสิ่งสกปรกที่ลอยอยู่เหนือน้ำ

Product Description

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

Hand Skimmer Buying Guide
รุ่นรายละเอียด
SKM001กระชอนแบนช้อนผง ด้ามอลูมิเนียม

Dimension

รุ่นDescriptionDimension (mm.)
AB
SK-HA-SKM001Deluxe Hand Skimmer – กระชอนแบน ด้ามอะลูมิเนียม315480

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

Hand Skimmer Buying Guide
รุ่นรายละเอียด
SKM001กระชอนแบนช้อนผง ด้ามอลูมิเนียม

Dimension

รุ่นDescriptionDimension (mm.)
AB
SK-HA-SKM001Deluxe Hand Skimmer – กระชอนแบน ด้ามอะลูมิเนียม315480