Products

>

>

Leaf Skimmer Pro

5/5

กระชอนแบนสำหรับ ช้อนตัก ใบไม้ และสิ่งสกปรก

Application

สำหรับ ช้อนตัก ใบไม้ และสิ่งสกปรกที่อยู่บนผิวน้ำ  

Product Description

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

Leaf Skimmer Pro Buying Guide
รุ่นรายละเอียด
SK-WI-3131520กระชอนแบน ด้ามพลาสติก

 

Dimension

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

Leaf Skimmer Pro Buying Guide
รุ่นรายละเอียด
SK-WI-3131520กระชอนแบน ด้ามพลาสติก

 

Dimension