Products

>

>

Sand Media

5/5

ทรายถุงขนาด 45 กิโลกรมมีให้เลือกหลายขนาด

Application

ใช้เป็นสารกรองร่วมกับระบบกรองทราย

Product Description

– ใช้สำหรับการกรองสิ่งสกปรกในสระว่ายน้ำ

– ต้องใช้งานร่วมกับเครื่องกรองทรายสำหรับสระว่ายน้ำ

Model Code Description
FT-001 ทรายขนาด 0.5-0.8 มม. 45 กก./ถุง
FT-002 ทรายขนาด 1-2 มม. 45 กก./ถุง
FT-003 ทรายขนาด 3-5 มม. 45 กก./ถุง

– ใช้สำหรับการกรองสิ่งสกปรกในสระว่ายน้ำ

– ต้องใช้งานร่วมกับเครื่องกรองทรายสำหรับสระว่ายน้ำ

Model Code Description
FT-001 ทรายขนาด 0.5-0.8 มม. 45 กก./ถุง
FT-002 ทรายขนาด 1-2 มม. 45 กก./ถุง
FT-003 ทรายขนาด 3-5 มม. 45 กก./ถุง