” ถังกรองสระว่ายน้า “ เป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบที่สาคัญในระบบสระว่ายน้า หากเราต้องการที่จะให้ ” น้า ” ในสระว่ายน้าของเรามีคุณภาพที่ดี ถังกรองของเราก็ควรจะมีการดูแลรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เราจึงขอนาเสนอวิธีการทาความสะอาดถังกรอง ซึ่งเป็นขั้นตอนง่ายๆสาหรับการดูแลรักษาโดยทั่วไป ดังนี้
วิธีการล้างทาความสะอาดเครื่องกรองทราย จะมีอยู่ 2 แบบด้วยกัน แบ่งเป็นแบบทั่วไป และ แบบเปลี่ยนทรายถังกรอง
1.การล้างถังกรองแบบไม่เปิดฝาถังกรอง (Back wash / แบบล้างย้อน) คือขั้นตอนการล้างถังกรองสระว่ายน้า ที่นิยมใช้โดยทั่วไป มี “มัลติพอร์ตวาวล์” ควบคุม

 • ให้สังเกตแรงดันที่เกจ์วัดความดัน(Pressure gauge) ถ้าขึ้นเกิน 20-30 PSI ให้ทาการล้างเครื่องกรองทุกครั้ง หากเดินเครื่องที่ความดันดังกล่าวต่อไปแล้วจะทาให้แรงดันตกคร่อมที่ถังกรองกับมอเตอร์ปั้มน้า ทาให้มอเตอร์ร้อนจนไหม้และอาจเกิดการรั่วซึมได้ เนื่องจากความร้อนที่สะสมมากจนเกินไป จะทาให้วัสดุซีลต่างๆเสื่อมสภาพได้ หรือหากต้องการทาความสะอาดทรายกรองเป็นประจา ก็สามารถทาได้ทุก 2 สัปดาห์
 • ก่อนการล้างเครื่องกรอง ให้ปิดสวิทซ์ไฟมอเตอร์ปั๊มน้าทุกครั้ง แล้วทาการปรับตาแหน่งมัลติพอร์ตวาล์วไปที่ตาแหน่ง “Back wash” จากนั้นจึงเปิดสวิทซ์ไฟมอเตอร์ปั๊มน้าเพื่อเดินเครื่อง สังเกตน้าในหลอดแก้วบริเวณ “มัลติพอร์ตวาวล์” หากใสแล้ว เป็นอันเสร็จสิ้นการ “Back wash”
*** หากใช้ระยะเวลาในการดาเนินการในขั้นตอนนี้นานจนเกินไป จะต้องเติมน้าและสารปรับสภาพน้า ลงไปในสระว่ายน้าเพิ่มเติม เพราะน้าที่ทาการ “Back wash” จะเป็นน้าทิ้งไม่สามารถนากลับมาใช้ได้ ดังนั้น ในขั้นตอนนี้ไม่ควรใช้ระยะเวลาเกิน 2-3 นาที (ยกเว้นตอน Start Up ที่ต้องทาความสะอาดทรายในถังให้สะดาดก่อนการ Run ระบบกรอง)
*** ท่านอาจสังเกตเห็นคาว่า “RINSE” บน มัลติพอร์ตวาวล์ นั่นคือขั้นตอนการทางานต่อจากการ “Back Wash” นั่นเอง ขั้นตอนนี้เป็นการล้างตะกอนหรือสิ่งสกปรกที่ยังค้างอยู่ในท่อกรอง หลังจากการที่เราทาการ “Back wash” แล้ว โดยการ “RINSE” คือการล้างท่อกรอง ให้ไปในทางเดียวกับตาแหน่งตัวกรองของระบบสระว่ายน้า และเป็นการปรับทรายในถังกรอง ให้พร้อมสาหรับการกรองครั้งต่อไป (ควรใช้เวลาประมาณ 1-2 นาที ในการดาเนินการ)

2.การล้างถังกรองแบบเปิดฝา (การเปลี่ยนทรายถังกรอง) เมื่อเราเปิดการใช้งานเครื่องกรองทรายไปถึงระยะหนึ่ง (ประมาณ 3-4 ปี) ทรายในถังกรองจะเริ่มหมดประสิทธิภาพในการกรอง เนื่องจากเม็ดทรายกรอง จะมีลักษณะโครงสร้างเป็นแบบเม็ดเหลี่ยมเรียงตัวกันแน่น ในกรณีที่เราใช้งานอย่างต่อเนื่อง เหลี่ยมของเม็ดทรายจะกร่อน ทาให้น้าไหลผ่านได้ง่าย และการดักจับฝุ่นหรือตะกอนในสระว่ายน้า จะต่าลงด้วยเช่นกัน ดังนั้น เราจึงต้องทาการเปลี่ยนทรายกรองใหม่เมื่อเราเตรียมทรายกรองใหม่และอุปกรณ์ในการถอด-ติดตั้ง เรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มกันเลย

 • ปิดปั้มน้ำ
 • ปิดวาล์วดูดตะกอน วาล์วสะดือ วาล์วแท้งค์น้าล้น และวาล์วส่งน้าเข้าสระ
 • ปิดวาล์วที่ส่งน้าเข้ากรองทรายทั้งหมด
 • เพื่อลดแรงดันในถังกรอง เปิดฝาจุกเดรนน้าด้านล่าง เพื่อเดรนน้าในถังกรองออกทั้งหมด
 • เปิดฝาถังกรอง (ในกรณีเป็นถังกรอง side mount ฝาเปิดจะอยู่ด้านบน และ ถังกรอง Top mount จะต้องถอด”มัลติพอร์ทวาวล์”ออกเท่านั้นโดยไขน็อตออกทุกตัว จากนั้นค่อยๆดึง มัลติพอร์ทขึ้นมาอย่างระวัง เพราะ หากคุณดึงหรือหมุนแรงเกินไปท่อแกนกลางอาจแตกหักได้ จากนั้น ใช้เทปกาวปิดปากท่อแกนกลางเพื่อป้องกันทรายร่วงเข้าไป)
 • คนทรายในถังกรองให้ทั่ว แล้วค่อยๆใช้ถ้วยพลาสติกตักทรายออก ” ห้าม! ” ใช้โลหะหรือวัสดุแหลมคมอื่น ๆ เพราะอาจทาให้ถังกรองขูดขีดแตกและอาจโดนไส้กรองหรือสายอากาศภายในเครื่องเสียหายได้ เมื่อตักทรายออกจนถึงหัวกรองของไส้กรองแล้ว ค่อยๆนาแกนไส้กรองขึ้นมา เพื่อนาทรายที่เหลือ ออกได้สะดวกมากขึ้น และตรวจสภาพไส้กรองว่ายังใช้งานได้หรือมีชิ้นส่วนใดที่ชารุดเสียหายต้องเปลี่ยนหรือไม่
 • หลังจากเอาทรายกรองที่เสื่อมสภาพออกแล้ว ให้ใช้น้าล้างทาความสะอาดถังกรอง และปิดฝาจุกเดรนน้าด้านล่าง (หลังจากนั้นให้เติมน้าลงในถังกรองก่อนเพื่อลดแรงกระแทกตอนที่เราเททรายลงไป) ใส่ไส้กรอง เติมทรายและน้าเข้าไปดังเดิม ก่อนปิดฝาหรือ ติด “มัลติพอร์ทวาวล์” กลับเข้าไป ตรวจสภาพ โอริงด้วยว่ายังมีความยืดหยุ่นดีอยู่หรือไม่
 • เปิดวาล์วในระบบการทางานปกติ รวมถึงวาล์วน้าทิ้ง เลื่อน”มัลติพอร์ทวาวล์” ไปยังโหมด “Back wash” เปิดสวิทซ์ไฟมอเตอร์ปั๊มน้า เพื่อล้างทาความสะอาดฝุ่นละอองสิ่งสกปรกที่ติดมากับทรายกรองใหม่ออกไปก่อน สังเกตุน้าในหลอดแก้วหากใสแล้วจึงหยุด Back wash ได้ และ ที่สาคัญ “อย่าลืม !” ปรับทรายกรองด้วยโหมด “Rinse” ก่อนใช้งาน
 • ปิดสวิทซ์ไฟมอเตอร์ปั๊มน้า แล้วปรับมัลติพอร์ทวาวล์ เป็น โหมด FILTER เพื่อให้ระบบกรอง ทางานได้อย่างปกติ ปิดวาล์ว
 • เปิดวาล์วต่าง ๆ ให้อยู่ในตาแหน่งเหมือนเดิม เปิดการทางานของระบบกรองสระว่ายน้าได้ปกติShare Page

Leave a Reply

Your email address will not be published.